Photo: Malean Sampi Lombok Barat

 

Malean Sapi Lombok Barat
Photo: Malean Sapi Lombok Barat (Awal Maslo)